Els remuntadors són fonamentals per al funcionament de les estacions d’esquí. Però, sabem utilitzar correctament? Atudem (l’Associació Turística d’Estacions d’Esquí i Muntanya) enumera algunes normes:
 • Les instal·lacions són només per a usos esportius o turístics.
 • L’usuari ha de conèixer les condicions particulars i les normes d’utilització de les instal·lacions de remuntadors mecànics assenyalades a la sortida de cada instal·lació.
 • Cal respectar qualsevol senyal d’informació o d’avís, ja que la seva missió és la d’oferir un millor servei i una bona seguretat. Per la mateixa raó, cal respectar l’abalisament de l’estació i les indicacions de pista tancada, de perill…
 • Cal respectar les zones per a debutants, pel que fa a la velocitat i forma d’esquiar.
 • El personal que treballa en una estació ha d’estar degudament format, uniformat i identificat, i l’usuari ha de fer cas als seus suggeriments o ordres, sobretot en cas de perill o emergència.
 • Per raons de civisme o seguretat cal mantenir l’ordre estricte d’arribada en la utilització dels remuntadors. L’àrea d’espera ha d’estar degudament senyalitzada i preparada.
 • El personal al servei de l’estació ha de portar la documentació que els acredita.
 • La compra del forfet dóna dret a la utilització de les instal·lacions i pistes obertes al públic. El forfet és intransferible i l’estació no es fa responsable en cas de pèrdua.
 • Per a cada instal·lació hi ha un bitllet vàlid per a una única pujada. La venda d’aquests bitllets es realitzen en un únic lloc per a totes les instal·lacions.
 • L’usuari que utilitzi una instal·lació sense portar el bitllet corresponent haurà de pagar el doble del seu import, abonament inicial o forfet.
 • Si durant el funcionament de l’estació la direcció de la mateixa ha de tancar les instal·lacions i les pistes per raons de seguretat, això no obliga necessàriament a la devolució de l’import del forfet.
 • A les estacions hi ha d’haver un llibre oficial de reclamacions a disposició de l’usuari.
 • L’incompliment d’aquestes condicions permet al personal de l’estació prohibir l’ús de les instal·lacions com a mesura de seguretat.